Giao dịch Tiền điện tử

Tương lai của đầu tư là đây

Spread từ
30 pips

Hoa hồng thấp

42 + tiền điện tử

Đòn bẩy 1: 5

Bảo vệ rủi ro

 

JTham gia thị trường tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la đã cách mạng hóa tài chính. Giao dịch các loại tiền điện tử hoạt động và phổ biến nhất bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.

Symbol Digits Contract Size Avg, Spread, Pips SWAP Long SWAP Short Trading Hours
{{Asset.symbol}} {{Asset.digits}} {{Asset.contract_size}} {{Asset.avg}} {{Asset.swap_long}} {{Asset.swap_short}} {{Asset.trading_hrs_mn_th}}
[Sidebar id="ready_to_trade"]