Chính sách bảo mật

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi bạn áp dụng hoặc duy trì tài khoản giao dịch với công ty chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn cho mục đích kinh doanh, chẳng hạn như đánh giá nhu cầu tài chính của bạn, xử lý yêu cầu và giao dịch của bạn, thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn quan tâm và cung cấp dịch vụ khách hàng.

Những thông tin này có thể bao gồm:
• Thông tin bạn cung cấp trên đơn đăng ký và các biểu mẫu khác, chẳng hạn như tên, địa chỉ, ngày sinh, số hộ chiếu, nghề nghiệp, tài sản và thu nhập của bạn; • Thông tin về các giao dịch của bạn cũng như thông tin về trao đổi thông tin của chúng tôi với bạn. Ví dụ như số dư tài khoản, hoạt động giao dịch, yêu cầu của bạn và phản hồi của chúng tôi; • Thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe. Ví dụ cũng bao gồm thông tin cơ bản mà chúng tôi nhận được về bạn từ hồ sơ công khai hoặc từ các thực thể khác không liên kết với Mt4rex.

CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được mô tả ở trên với các chi nhánh của chúng tôi cho mục đích kinh doanh và trong giới hạn của luật hiện hành. Các chi nhánh của chúng tôi có thể bao gồm các công ty thuộc cùng một tập đoàn cũng như các công ty có quyền lợi sở hữu trong công ty của chúng tôi. Thông tin chúng tôi chia sẻ với các chi nhánh có thể bao gồm bất kỳ thông tin nào được mô tả ở trên, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin tài khoản của bạn. Các chi nhánh của chúng tôi duy trì tính bảo mật của thông tin của bạn ở mức độ tương tự như Mt4rex và phù hợp với Chính sách này.

CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Mt4rex không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ những trường hợp được mô tả trong Chính sách này. Thông tin tiết lộ của bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin đó với các công ty không liên kết thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của bạn hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của bạn với Mt4rex, bao gồm các dịch vụ cung cấp tư vấn chuyên nghiệp, pháp lý hoặc kế toán cho Mt4rex. Các công ty không liên kết giúp Mt4rex cung cấp dịch vụ cho bạn cần phải duy trì tính bảo mật của thông tin đó và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó cho mục đích Mt4rex thiết lập và trong phạm vi luật áp dụng.

TIẾT LỘ THEO LUẬT ĐỊNH

Trong những trường hợp hạn chế, Mt4rex có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi được cho phép hoặc tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Ví dụ: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để hợp tác với cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc các yêu cầu chính thức khác và khi cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi. Ngoại trừ như được mô tả trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi chúng tôi mô tả cách thông tin đó sẽ được sử dụng tại thời điểm bạn tiết lộ cho chúng tôi hoặc chúng tôi nhận được sự cho phép của bạn.

NGỪNG THAM GIA

Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu; tuy nhiên, việc không thực hiện như vậy có thể dẫn đến việc không thể mở hoặc duy trì tài khoản của bạn hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn. Song song với nỗ lực hết sức của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả thông tin chúng tôi nắm giữ đều chính xác, đầy đủ và cập nhật, bạn có thể giúp chúng tôi đáng kể bằng cách thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân của bạn.

MẬT KHẨU NỀN TẢNG VÀ KHU VỰC CÁ NHÂN:

Xin lưu ý rằng tất cả các mật khẩu đăng nhập bạn vào khu vực khách hàng của bạn và nền tảng giao dịch của bạn NÊN được lưu giữ ở một vị trí an toàn và KHÔNG nên được chia sẻ với bất cứ ai. Công ty không chịu trách nhiệm về tài khoản của bạn khi bất kỳ thông tin nào được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Công ty KHÔNG lưu trữ bất kỳ mật khẩu nào vì mật khẩu được kích hoạt tự động và được kích hoạt bằng điện tử khi mở một tài khoản. Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn cảm thấy mật khẩu của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, ngay lập tức hãy tiến hành thay đổi mật khẩu của bạn hoặc gửi yêu cầu đến support@eightplusmarkets.com của bạn và yêu cầu đặt lại mật khẩu của bạn.

Best Forex Educators 2015

Best Customer Service Provider 2017

Most Trustworthy Broker 2017

Best Investment Trading Platform 2016
Working hours:
GMT+7
9:00am - 18:00pm
Monday   -   Friday